FORT
Pro

FORT
Net

FORT
Host

FORT
Abakus

Regulamin świadczenia usługi FORT Host przez firmę FORT Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

Regulamin z dnia 2018-04-08: plik pdf do pobrania.

I   Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa rodzaje i zakres usługi FORT Host, warunki świadczenia usługi, warunki zawierania i rozwiązywania umów, tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
  • Regulamin – niniejszy dokument określający warunki świadczenia usługi FORT Host na rzecz Usługobiorcy.
  • Usługodawca – podmiot świadczący usługę FORT Host to FORT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wenecja 3/3 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412445 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
  • Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca działalność gospodarczą (niebędąca konsumentem), która korzysta z usługi FORT Host.
  • Usługa – usługa FORT Host świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy polegająca na udostępnieniu części przestrzeni dyskowej serwera wraz z zakresem czynności ustalonym z Usługobiorcą przed lub w trakcie trwania usługi.
  • Okres rozliczeniowy – obejmuje okres, w którym następuje cykliczne wykonanie usługi, usługa ta rozliczana jest za ten okres. Zwyczajowa długość okresu rozliczeniowego to miesiąc, chyba że Usługodawca i Usługobiorca ustalą inaczej.
  • Serwer – serwer usługi FORT Host.

II   Rodzaje i zakres usługi FORT Host

 1. Zakres usługi FORT Host w wersji podstawowej obejmuje następujące czynności:
  • wyposażenie serwera w profesjonalny, serwerowy system operacyjny,
  • wyposażenie serwera w profesjonalny system zarządzania bazami danych,
  • aktualizacja systemu operacyjnego,
  • aktualizacja systemu zarządzania bazami danych,
  • instalacja Systemu Fort Pro,
  • przeniesienie/założenie bazy Fort Pro,
  • aktualizowanie Fort Pro na serwerze,
  • tworzenie kopii bazy danych.
 2. Usługa FORT Host w wersji rozszerzonej obejmuje wszystkie czynności wymienione w pkt 1 oraz dodatkowo:
  • możliwość eksploatacji licencji Terminal Services, czyli panelu dostępu do serwera w zakresie własnej bazy danych,
  • usługę synchronizacji dokumentów polegającą na utworzeniu repozytorium dokumentów.
 3. Opcje dodatkowe wymienione w pkt 2 wchodzące w skład usługi rozszerzonej mogą być nabywane łącznie lub pojedynczo.
 4. W zakres usługi nie wchodzą żadne inne czynności nie wymienione w pkt 1 – 2.

III   Warunki świadczenia usługi FORT Host

 1. W okresie trwania usługi wymagane jest posiadanie ważnej licencji oraz bieżący upgrade Systemu Fort Pro.
 2. W przypadku otrzymania informacji o bezprawnym charakterze przechowywanych w ramach usługi danych lub dokumentów, Usługodawca ma prawo niezwłocznego uniemożliwienia korzystania z usługi przez Usługobiorcę.
 3. Warunkiem świadczenia Usługi przez Usługodawcę jest podpisanie przez Usługobiorcę z Usługodawcą umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania. W przypadku braku podpisania przez Usługobiorcę ww. umowy Usługodawca ma prawo do wstrzymania się z wykonaniem wszelkich Usług, z którymi związane jest przetwarzanie danych osobowych. W takim wypadku Usługodawca zachowuje prawo do wynagrodzenia.

IV   Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usługi FORT Host

 1. Dokonanie płatności za pierwszy okres rozliczeniowy uznawane jest za rozpoczęcie korzystania z usługi. Pierwsza płatność zawiera opłatę za rozpoczęcie usługi wynikającą z założenie nowej lub przeniesienia dotychczasowej bazy danych.
 2. Płatność na rzecz Usługodawcy dokonywana jest na podstawie faktury por forma lub faktury VAT.
 3. Okres rozliczeniowy rozpoczyna się od 1 dnia każdego miesiąca.
 4. Okres rozliczeniowy może być ustalony na 1 miesiąc, 1 kwartał lub 1 rok.
 5. Rozpoczęty okres rozliczeniowy świadczenia usługi uważa się za pełny.
 6. Płatność za usługę należy wnieść z góry za cały okres rozliczeniowy.
 7. Wszelkie płatności dokonywane są na rachunek bankowy Usługodawcy.
 8. W przypadku nieterminowych opłat za usługę, naliczane będą odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia po upływie pierwszych 14 dni kalendarzowych od daty wymagalności opłaty.
 9. W przypadku niedokonana płatności przez Usługobiorcę, Usługodawca ma prawo do zaprzestania świadczenia usługi w następujący sposób:
  • w przypadku braku dokonania płatności w terminie 1 miesiąc od daty wymagalności płatności następuje zablokowanie dostępu do bazy danych za pomocą Systemu FORT Pro oraz przechowywanych na serwerze dokumentów,
  • w przypadku braku płatności w terminie 3 miesięcy od daty wymagalności płatności następuje usunięcie bazy danych oraz wszystkich przechowywanych na serwerze dokumentów.
 10. Usługobiorca może dokonać wypowiedzenia umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych, nie później jednak niż na 14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego. W przypadku zgłoszenia wypowiedzenia w terminie krótszym, niż 14 dni kalendarzowych, Usługobiorca zobowiązany jest uiścić opłatę za kolejny okres rozliczeniowy.
 11. Zgłoszenie wypowiedzenia umowy powinno zostać zgłoszone za pomocą maila na adres: krakow@fort.com.pl przez osobę uprawnioną do reprezentowania Usługobiorcy w sprawach związanych z realizacją usługi.
 12. Baza danych oraz dokumenty przechowywane w ramach usługi zostaną przekazane w terminie do 14 dni kalendarzowych po zakończeniu ostatniego okresu rozliczeniowego. Baza danych oraz wszystkie dokumenty są usuwane z serwera.
 13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku określonym w pkt III.2.

V   Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania usługi powinny być przekazane za pomocą maila na adres krakow@fort.com.pl
 2. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia. Usługobiorca zostanie poinformowany za pomocą maiła o rozstrzygnięciu reklamacji.
 3. Zgłoszenia przyjmowane są w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00.

VI   Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Usługodawcy.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania usługi.
 3. Usługodawca zobowiązuje się poinformować Usługobiorcę o zmianach w regulaminie w terminie 14 dni od opublikowania regulaminu na stronie internetowej Usługodawcy za pomocą maila na adres mailowy Usługobiorcy podany jako do korespondencji w sprawach związanych z realizacją usługi.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 5. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem Usługobiorca wyraża zgodę na użytkowanie serwera Microsoft Azure zgodnie z warunkami określonymi w dokumencie.